Dystrybutor

Dystrybucja jednostek uczestnictwa

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. pośredniczy na mocy decyzji KNF (DFI/II/4031/8/21/13/U/KV) z dnia 27 lipca 2013 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. W ramach ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wyodrębniony jest Wydział Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa, który prowadzi obsługę klientów poprzez Internet, telefon, system IVR, faks oraz bezpośrednio.

Akty prawne.

Poniżej przedstawiamy łącze elektroniczne do platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów pragnących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w związku z internetowym zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dostarczanego przez ProService Agenta Transferowego sp. z o.o.:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

O ile wiążące Państwa z ProService Agent Transferowy sp. z o.o. umowy przewidują możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnych sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, podajemy adres łącza internetowego:
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp.

 

W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, Uczestnik może kontaktować się z ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w następujący sposób:

a. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI:

 • Union Investment TFI SA: (22) 58 81 884,
 • MetLife TFI SA: (22) 58 81 854,
 • Aviva Investors Poland TFI SA: (22) 58 81 881,
 • Noble Funds TFI SA: (22) 58 81 863,
 • Quercus TFI SA: (22) 33 89 114,
 • Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886,
 • Fundusze Inventum: (22) 32 04 785,
 • NN Investment Partners TFI SA: (22) 58 81 853,
 • TFI BGŻ BNP Paribas Polska SA: (22) 58 81 852,
 • BPH TFI SA: (22) 33 89 102,
 • BPS TFI SA: (22) 22 58 81 892,
 • Money Makers TFI SA: ( Alior SFIO): (22) 33 89 185,
 • ALTUS TFI SA: (22) 32 04 719,
 • Copernicus Capital TFI SA: (22) 32 04 798 lub 801 809 975,
 • Altus TFI SA (Raiffeisen SFIO Parasolowy): (22) 32 04 790,
 • Opera TFI SA (NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty): (22) 35 54 681,
 • Opera TFI SA (DB Funds FIO): (22) 35 54 679,
 • TFI AGRO S.A.: (22) 35 54 680.

b. za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI), odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI:

c. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa, w godzinach określonych dla każdego TFI oddzielnie:

 • Union Investment TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • MetLife TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Aviva Investors Poland TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Noble Funds TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Quercus TFI SA w godzinach 9:00-17:00
 • Skarbiec TFI SA w godzinach 8:00-18:00
 • Fundusze Inventum w godzinach 8:00-16:00
 • BPS TFI SA w godzinach 8:00-16:00
 • Altus TFI SA w godzinach 9:00-17:00
 • Open Finance TFI SA w godzinach 09:00-17:00
 • HSBC Global Asset Management w godzinach 09:00-17:00
 • TFI BGŻ BNP Paribas S.A. w godzinach 09:00-17:00
 • NN Investment Partners TFI S.A. w godzinach 08:00-17:00
 • TFI AGRO S.A. w godzinach 09:00-17:00

 Usługi świadczone przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:

 1. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników przez media elektroniczne (telefon, faks, system IVR) oraz w formie korespondencyjnej;
 2. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników, w trakcie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klientów (POK) prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;
 3. Kontrola przyjętych zleceń i dyspozycji za pomocą platformy internetowej;
 4. Raportowanie przyjętych zleceń i dyspozycji do Agenta Transferowego;
 5. Udzielenie informacji Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon, lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;

Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez Telefon, Telefaks lub Bezpośrednio:

 1. ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej klientów. Pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nie może przyjmować środków pieniężnych.
 2. ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego.
 3. Pracownicy ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. (POK) przyjmując zlecenie od uczestnika/ów nie mogą sugerować w jakikolwiek sposób uczestnikowi dokonania wyboru danego Towarzystwa / Funduszu, którego jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez ProService Transfer Agency Sp. z o.o.. Uczestnik podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz złożeniu danego zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa. Pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. ma obowiązek na żądanie uczestnika poinformować go o zasadach inwestowania w poszczególnych funduszach, ryzyku inwestycyjnym oraz kosztach, upewnić się, iż wiedza posiadana przez uczestnika na temat zasad inwestowania w poszczególnych funduszach pozwala na świadome złożenie zlecenia/dyspozycji.

Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez:

 1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.. Pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. udzieli klientowi wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych opłat, warunków korzystania ze zwolnienia i obniżenia opłat manipulacyjnych, zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w zakresie wskazanym przez Fundusze/Subfundusze w materiałach reklamowych i informacyjnych otrzymanych od TFI). 
 2. Strony internetowe poszczególnych TFI:

Na stronach tych dostępne są również prospekty funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów:

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Puławskiej 436.

Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:

Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, za pośrednictwem:

1. Telefonu:

 • Union Investment TFI SA: (22) 58 81 884,
 • MetLife TFI SA: (22) 58 81 854,
 • Aviva Investors Poland TFI SA: (22) 58 81 881,
 • Noble Funds TFI SA: (22) 58 81 863,
 • Quercus TFI SA: (22) 33 89 115
 • Skarbiec TFI SA: (22) 58 81 886
 • Fundusze Inventum: (22) 32 04 785
 • NN Investment Partners TFI SA: (22) 58 81 853
 • BPH TFI SA: (022) 33 89 102
 • TFI BNP Paribas Polska SA: (22) 58 81 852
 • BPS TFI SA: (22) 58 81 892
 • Money Makers TFI SA: (22) 33 89 185
 • Ipopema TFI SA: (22) 338 91 07
 • ALTUS TFI SA: (22) 32 04 719
 • IPOPEMA TFI SA (IPOPEMA m-INDEKS FIO, IPOPEMA SFIO): (22) 32 04 784
 • Copernicus Capital TFI SA: (22) 32 04 798 lub 801 809 975
 • Opera TFI SA (NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty): (22) 35 54 681
 • Opera TFI SA (DB Funds FIO): (22) 35 54 679
 • TFI AGRO: 22 35 54 680

2. Internetu (STI) na stronach poszczególnych Towarzystw.

3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

4. Korespondencyjnie na adres:

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warszawa

Reklamacja powinna określać:

a. dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji ( typ, data złożenia, Fundusz/Subfundusz, wartość zlecenia);

b. dane Uczestnika ( właściciela rejestru);

c. dane osoby składającej reklamację;

d. przedmiot reklamacji.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji/ skargi jest uzależniony od Towarzystw, których to reklamacja dotyczy i jest określona w procedurach danego Towarzystwa.
 • W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji jest przesyłana na adres Uczestnika.
 • Odpowiedzi na reklamacje / skargi udzielane są przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi.
 • Reklamacje przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej Agenta Transferowego, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi procedurami.
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarządzanie konfliktem interesów

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce. Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.

Konflikt Interesów – okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., Osoby Powiązanej, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i agentami lub jakąkolwiek osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a jego Klientami lub między Klientami, a obowiązkiem działania przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta, jak również okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymywaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem.

Osoba Powiązana – osoba wchodząca w skład statutowych organów ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., osoba pozostająca z ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..

W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować klienta w stosunku do innego klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta i może ona być rozbieżna z interesem klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. prowadzi taką sama działalność jak działalność prowadzona przez klienta lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. prowadzi taka samą działalność jak ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego klienta;
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. lub pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. kontroluje podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. rozdzielił funkcję jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności Agenta Transferowego.

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zapewnił, ze klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych

Każdy pracownik ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych w trakcie świadczenia pracy w ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..

Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. a ProService Agent Transferowy Sp. z o.o..

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

Koszty i Prowizje

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., działając na mocy decyzji KPWiG (obecnie KNF) nie pobiera opłat za usługi od Uczestników funduszy inwestycyjnych.

Jedyne opłaty pobierane od Uczestników, dostępne są w tabelach opłat poszczególnych TFI na stronach internetowych:

1. www.union-investment.pl

2. www.metlife.pl

3. www.aviva.pl

4. www.noblefunds.pl

5. www.quercustfi.pl

6. www.skarbiec.pl

7. www.bphtfi.pl

8. www.nntfi.pl

9. www.superfund.pl

10. www.tfi.bgzbnpparibas.pl

11. www.bpstfi.pl

12. www.moneymakers.pl

13. www.ipopematfi.pl

14. www.agiofunds.pl

15. www.millenniumtfi.pl

16. www.altustfi.pl

17. www.open-tfi.pl

18. Fundusze Inventum

19. www.fio.copernicus.pl

20. www.assetmanagement.hsbc.com/pl

21. www.ifmglobalfunds.com

22. www.novofundusze.pl

23. www.opera.pl

24. www.tfiagro.pl

Powyższe informacje znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki.